AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
(PENGGUNAAN DAN STANDARD PENDEDAHAN BAHAN KIMIA
BERBAHAYA KEPADA KESIHATAN) 2000

BAHAGIAN II

PENGENALPASTIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA KEPADA KESIHATAN

Daftar bahan kimia berbahaya kepada kesihatan

5. (1) Seseorang majikan hendaklah mengenalpasti dan merekodkan dalam suatu daftar semua bahan kimia berbahaya kepada kesihatan yang digunakan di tempat kerja.

(2) Daftar hendaklah disenggarakan dalam keadaan teratur dan baik dan dikemas kini dari semasa ke semasa dan hendaklah mengandungi maklumat yang berikut:

(a) senarai semua bahan kimia berbahaya kepada kesihatan yang digunakan;

(b) Risalah Data Keselamatan Kimia semasa bagi setiap bahan kimia berbahaya kepada kesihatan kecuali racun makhluk perosak yang hendaklah mempunyai maklumat sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual III;

(c) jumlah purata yang digunakan, dikeluarkan atau disimpan dalam sebulan atau setahun mengikut mana-mana yang terpakai bagi setiap bahan kimia berbahaya kepada kesihatan;

(d) proses dan kawasan kerja yang bahan kimia berbahaya kepada kesihatan digunakan; dan

(e) nama dan alamat pembekal setiap bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.

(3) Daftar hendaklah mudah didapatkan oleh semua pekerja di tempat kerja yang boleh terdedah atau mungkin terdedah kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.

(4) Kehendak subperaturan (1) dan (2) tidak terpakai jika majikan telah mematuhi kehendak peraturan 9 dan subperaturan 11(1) Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 1989 [P.U.(A) 139/89].

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
(PENGGUNAAN DAN STANDARD PENDEDAHAN BAHAN KIMIA
BERBAHAYA KEPADA KESIHATAN) 2000

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 66 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 [Akta 514], Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.

(2) Peraturan-Peraturan ini hendaklah mula berkuat kuasa pada 4 April 2000.

Tafsiran

2. Dalam Peraturan-Peraturan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain -

“bahan kimia” ertinya unsur kimia, sebatian atau campuran daripadanya, sama ada asli atau tiruan, tetapi tidak termasuk mikro organisma;

“bahan kimia berbahaya kepada kesihatan” ertinya mana-mana bahan kimia yang -

(a) disenaraikan dalam Jadual I atau II;

(b) mempunyai mana-mana sifat yang dikategorikan dalam Bahagian B Jadual I Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1977 [P.U. (A) 143/97];

(c) terdapat dalam takrif “racun makhluk perosak” di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974 [Akta 149]; atau

(d) disenaraikan dalam Jadual Pertama Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 1989 [P.U. (A) 139/89];

“diluluskan” ertinya diluluskan secara bertulis oleh Ketua Pengarah;

“doktor kesihatan pekerjaan” ertinya seseorang pengamal perubatan yang berdaftar dengan Ketua Pengarah untuk menjalankan program pengawasan perubatan pekerja;

“had pendedahan maksimum” ertinya kepekatan di udara purata berpemberat masa lima belas minit yang tiga kali ganda kepekatan di udara purata berpemberat masa lapan jam bahan kimia berbahaya kepada kesihatan yang dinyatakan dalam Jadual I;


“had pendedahan yang dibenarkan” ertinya had siling atau kepekatan di udara purata berpemberat masa lapan jam atau had pendedahan maksimum;

“had siling” ertinya kepekatan di udara yang tidak boleh lebih semasa mana-mana bahagian hari kerja;

“juruteknik higien” ertinya seseorang pekerja atau mana-mana orang lain yang dilantik oleh majikan dan berdaftar dengan Ketua Pengarah untuk menjalankan apa-apa penyiasatan, pemeriksaan atau ujian ke atas kelengkapan kawalan kejuruteraan yang dipasang di tempat kerja atau untuk menjalankan pemantauan pendedahan kimia;

“kelengkapan kawalan kejuruteraan” ertinya apa-apa kelengkapan yang digunakan untuk mengawal pendedahan pekerja kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan dan termasuk kelengkapan pengalihudaraan ekzos setempat, semburan air atau apa-apa kelengkapan penyingkiran dan kelengkapan pencegahan bahan kimia di udara lain;

“kelengkapan pelindung diri” ertinya apa-apa kelengkapan yang dimaksudkan untuk dipakai atau dipegang oleh seseorang yang sedang bekerja dan yang melindunginya terhadap satu atau lebih risiko kepada kesihatan atau keselamatannya dan apa-apa eksesori tambahan yang direka bentuk untuk memenuhi matlamat itu;

“kepekatan di udara” yang berhubung dengan sesuatu bahan kimia ertinya jumlah bahan kimia yang disukat dari segi isi padunya atau jisimnya dalam isi padu udara yang ditetapkan atau bilangan gentian, jika bentuk fizikal bahan kimia itu bergentian, dalam isi padu udara yang ditetapkan yang dibawa oleh atau melalui udara;

“Ketua Pengarah” ertinya Ketua Pengarah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang dilantik di bawah subseksyen 5(1) Akta;

“pembekal” ertinya seseorang yang membekalkan bahan kimia dan termasuklah perumus pengilang, pengimport atau pengedar;

“pengapit” ertinya seseorang pekerja atau mana-mana orang lain yang dilantik oleh majikan dan berdaftar dengan Ketua Pengarah untuk menjalankan penaksiran risiko kepada kesihatan.

“pengawasan kesihatan” ertinya apa-apa pemeriksaan dan penyiasatan yang mungkin perlu untuk mengesan tahap pendedahan dan kesan dan gerak balas biologi awal, dan termasuk pemantauan biologi, pemantauan kesan biologi, pengawasan perubatan, pertanyaan mengenai tanda-tanda keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan itu dan kajian semula rekod dan sejarah pekerjaan.

“pengawasan perubatan” ertinya pemantauan ke atas seseorang bagi maksud untuk mengenal pasti perubahan taraf kesihatan yang disebabkan oleh pendedahan kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan;

“penggunaan” ertinya pengeluaran, pemprosesan, pengendalian, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan perawatan;

“purata berpemberat masa” yang berhubung dengan kepekatan di udara, ertinya sesuatu purata kepekatan di udara dalam tempoh masa yang ditetapkan;

“Risalah Data Keselamatan Kimia” ertinya suatu dokumen yang mengandungi maklumat yang berkaitan dengan sesuatu bahan kimia dan disediakan menurut Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997 [P.U.(A) 143/97].

Pemakaian

3. (1) Peraturan-Peraturan ini hendaklah terpakai bagi semua tempat kerja yang dalam bidang kuasa Akta yang bahan kimia berbahaya kepada kesihatan digunakan kecuali bahan kimia yang -

(a) ditakrifkan sebagai bahan radioaktif di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304];

(b) barang makanan;

(c) berbahaya kepada kesihatan semata-mata oleh sebab sifat mudah meletup atau mudah terbakar, atau semata-mata kerana bahan kimia tersebut berada pada suhu tinggi atau rendah atau pada tekanan tinggi; dan

(d) keluaran farmaseutikal.

(2) Bagi maksud peraturan ini, “keluaran farmaseutikal” ertinya sesuatu dadah dalam bentuk dos farmaseutikal untuk digunakan oleh manusia sebagai ubat.

Kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri

4. (1) Jika apa-apa kewajipan dikenakan oleh Peraturan-Peraturan ini ke atas seseorang majikan berkenaan dengan pekerjanya, dia hendaklah, setakat yang praktik, dikenakan kewajipan yang serupa berkenaan dengan mana-mana orang lain yang mungkin terjejas oleh kegiatan kerja yang dijalankan oleh majikan itu, sama ada sedang bekerja atau bukan sedang bekerja, kecuali kewajipan majikan –
(a) di bawah peraturan 26 tidak terpakai bagi orang yang bukan pekerjanya, melainkan jika orang itu berada di premis dan menjalankan kerja untuk majikan dan

(b) di bawah peraturan 27 tidak terpakai bagi orang yang bukan pekerjanya.

(2) Peraturan-Peraturan ini, kecuali peraturan 26 dan 27, hendaklah terpakai bagi orang yang bekerja sendiri sebagaimana yang ia terpakai bagi majikan dan pekerja.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

What Is PPE ?
Protective equipment, including personal protective equipment for eyes, face, head, and extremities, protective clothing, respiratory devices, and protective shields and barriers.
It shall be provided, used, and maintained in a sanitary and reliable condition.
Necessary by reason of hazards of processes or environment, chemical hazards, radiological hazards, or mechanical irritants.
A Need To Understand PPE
Understand the types of PPE.
Select appropriate PPE for a variety of circumstances.
Understand what kind of training is needed in the proper use and care of PPE.
To ensure the greatest possible protection for employees in the workplace.
To establish and maintaining a safe and healthful work environment.
COMMON WORKPLACE INJURIES
1.Mechanical
Cutting
Shearing
Crushing
Breaking
Straining & Spraining
Puncturing
2.Falling & Slipping
Trip & Fall
Stump & Fall
Step & Fall
Slip & Fall
3.Temperatures Extremes
Heat Stress
Heat Strain
Cold Stress
Burns
Chemical Burns
SAFETY FACT “Company Pays the Price”
Failure to properly guard machines can be costly to employers and tragic to employees. This is a lesson a manufacturing firm in Illinois learned when an employee working on an unguarded power press lost 3 fingers. OSHA had cited the company for failure:
(i) to use sensors and guards on dangerous parts of machines,
(ii) periodically inspect machines to ensure they are properly guarded, and
(iii) properly train and supervise machine operators.

CHOOSING CORRECT PPE
PPE Includes:
Eye & Face Protection
Hand Protection
Head Protection
Foot & Leg Protection
Ear Protection
1.EYE & FACE PROTECTION
Prevention of eye injuries requires that all persons who may be in eye hazard areas wear protective eyewear.
Includes employees, visitors, researchers, contractors, or others passing through an identified eye hazard area.
Supervisors of such areas shall procure a sufficient quantity of goggles and/or plastic eye protectors which afford the maximum amount of protection possible.
If these personnel wear personal glasses, they shall be provided with a suitable eye protector to wear over them.
For more severe hazards, full face protection is needed. Examples: heavy grinding and heavy spraying or splashing.
Due to the wide opening on the sides and bottom of the face shield, protective eyewear must be worn along with the face shield.
Types of eye and face protection
Safety Spectacles
with safety frames from metal / plastic and impact-resistant lenses, and side shields
Goggles
tight-fitting eye protection that completely cover the eyes, eye sockets and the facial area, provide protection from impact, dust and splashes
Welding Shields
vulcanized fibre or fibreglass fitted with a filtered lens, protect eyes from burns caused by infrared or intense
radiant light, flying sparks, metal spatter and slag chips
produced during welding, brazing, soldering and cutting.
Laser safety goggles
protect against intense concentrations of light produced by lasers, (depend on the equipment and operating conditions in the workplace).
2.HAND AND ARM PROTECTION
Potential hazards include:
skin absorption of harmful substances
chemical or thermal burns
electrical dangers, bruises, abrasions
cuts, punctures, fractures and amputations.
GLOVE
For protection against chemicals, glove selection must be based on the:
Chemicals encountered
Chemicals resistant
Physical properties of the glove material
Hand & Arm Protective Equipments
Gloves - fall into 4 groups:
(i) Gloves made of leather, canvas or metal mesh - provide protection against cuts and burns.
(ii) Fabric gloves - protect against dirt, slivers, chafing and abrasions and Coated fabric gloves - for tasks ranging from handling bricks and wire to chemical laboratory containers.
(iii) Chemical and liquid-resistant gloves (example):
Butyl gloves made of a synthetic rubber - to resist oxidation, ozone corrosion and abrasion, and remain flexible at low temperatures.
(iv) Insulating rubber gloves - for electrical workers
Hand and Arm Protective Equipments
Finger guards and arm coverings
Elbow-length gloves
Machine guards –Installing a barrier to prevent workers from placing their hands at the point of contact between a table saw blade and the item being cut.

3.HEAD PROTECTION
A small tool or bolt falling from 10 to 20 m high can cause serious injuries or even death.
Hard hats are necessary to protect workers against hazards that include falling objects and overhead hazards in general.
Hard Hats
Hard hats first used for industrial setting were inspired by the helmets worn by soldiers in World War 1.
However approximately 120,000 people sustain head injuries on the job each year by falling objects, in spite many of victims were wearing hard hats.
This statistics have been the driving force for development of tougher & more durable hats.
Today’s hat typically made of thermoplastic material polyethylene.
They are designed to limit the impact to the top of the head, thus reduce the amount of impact transmitted to head, neck, and spine.
SAFETY FACTS
SHE professionals should take the weather into account when considering potential hazards in workplace. On a job site in Lynbrook, N.Y. An object was blown off a high surface by the windstorm. As it fell, the object’s rate of speed accelerated, making the object lethal. It struck an employee working below in the head, killing him. The employee wasn’t wearing any type of head protection at that time. His employee cited by OSHA for failure to provide employees with PPE and fined.
4.FOOT & LEG PROTECTION
Situations in which an employee should wear foot and/or leg protection include:
When heavy objects such as barrels or tools might roll onto or fall on the employee’s feet.
Working with sharp objects such as nails or spikes that could pierce the soles or uppers of ordinary shoes.
Exposure to molten metal that might splash on feet or legs.
Working on or around hot, wet or slippery surfaces.
Working when electrical hazards are present.
Types of Foot & Leg Protection
Leggings – protect the lower legs and feet from heat hazards such as molten metal or welding sparks.
Metatarsal guards – protect the instep area from impact and compression, made of aluminium, steel, fibre or plastic, may be strapped to the outside of shoes.
Toe guards - fit over the toes of regular shoes to protect the toes from impact and compression hazards, made of steel, aluminium or plastic.
Safety shoes – have impact-resistant toes and heat-resistant soles that protect the feet against hot work surfaces common in roofing, paving and hot metal industries.
Ear Protection
Single-use earplugs :
made of waxed cotton, foam, silicone rubber or fibreglass wool.
when properly inserted, they work as well as most moulded earplugs.
Moulded earplugs :
must be individually fitted by a professional and can be disposable or reusable. Reusable plugs should be cleaned after each use.
Earmuffs :
require a perfect seal around the ear.
Better attenuation of noise.
Glasses, facial hair, long hair or facial movements such as chewing may reduce the protective value of earmuffs.
GOOD SAFETY PRACTICES
Management awareness, Be an observer – stay alert.
Good housekeeping!!!
Development of a safety culture - Inspect work area daily.
Effective reporting procedures - Report safety issues to the safety committee.
Good record keeping - Report any injuries, accidents or illness.
Using the right equipment, in the right way for the right job - Use your best safety device – THINK!
Compliance with health and safety law.
Using Approved Codes of Practice.
Management and staff health and safety training.