KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI MALAYSIA

OBJEKTIF AM
Mengetahui dan memahami sejarah dan konsep keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diamalkan di Malaysia.

OBJEKTIF KHUSUS
Di akhir unit ini anda dapat :
* Mentakrifkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
* Menerangkan sejarah perkembangan keselamatan dan kesihataan pekerjaan.
* Menyatakan kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia.


PENGENALAN
Berita mengenai kemalangan di tempat kerja kerap didengari, ditontoni dan dibaca. Malahan ada juga kemalangan itu kita alaminya sendiri. Apa yang anehnya ialah ada di antara kemalangan itu diulangi seolah-olah kita tidak mempelajari dan mengambilnya sebagai iktibar. Akibat terlalu kerap kita mendengar mengenai kemalangan, kadangkala kita merasakan kemalangan itu semacam lumrah, iaitu sesuatu yang memang akan berlaku dan tidak dapat dielakkan di dalam dunia pekerjaan.

Oleh kerana kemalangan melibatkan manusia, maka manusialah yang bertanggungjawab terhadap kemalangan. Jika semua yang ada pada dan sekeliling manusia itu hazard, maka manusialah yang memainkan peranan di dalam mencipta, mempunyai, mengguna, menyelenggara, menyimpan, mengawal dan melupus hazard tersebut. Dengan demikian faktor manusia memainkan peranan yang sangat penting di dalam sesuatu kemalangan pekerjaan. Soalnya sekarang ialah siapakah manusia itu? Adakah dia pihak kerajaan, majikan, pekerja atau masyarakat? Sekarang timbul persoalan akauntabiliti dan mengapa akauntabiliti itu penting.

Ada pendapat yang menyatakan bahawa kemalangan di tempat kerja berpunca daripada kelemahan manusia yang berkaitan dengan sifat-sifat berikut;

a.sikap mementingkaan diri: seseorang akan merasakan impak sesuatu kemalangan dan
peka serta mengambil berat terhadapnya jika kemalangan itu mempunyai kepentingan
kepada dirinya. Ini termasuklah kemalangan yang melibatkan diri sendiri, keluarga,
kenalan dan harta bendanya. Mereka ini kurang mengambil berat terhadap kemalangan
itu jika ia melibatkan orang yang tidak dikenali.
b.Salah dan betul: Ada pendapat mengatakan bahawa sesiapa yang membuat kesilapan,
maka dialah yang patut menerima akibatnya. Dengan lain perkataan, kalau seseorang
itu buat kesilapan dan mengakibatkan kemalangan, dan jika kemalangan itu menimpa
dirinya maka kemalangan ini memang patut berlaku dan ia boleh diterima.
c.Fokus yang salah: Jika kemalangan berlaku, persoalannya bukan untuk mencari sebab
musabab berlakunya kemalangan dan mencegah kemalangan yang serupa berulang, tetapi
fokusnya lebih kepada menentukan seiapa yang membuat kesilapan. Begitu juga
pencegahan kemalangan lebih kepada tindakan reaktif untuk setakat mematuhi
keperluan undang-undang dan kurang kepada usaha mengubah sikap dan budaya kerja.
d.Orang ramai mengatasi individu: Masyarakat lebih mengambil berat jika masalah itu
adalah masalah ramai, dan kemalangan melibatkan ramai orang berbanding dengan jika
ia berlaku kepada beberapa individu sahaja. Sikap inilah yang menjadikan satu
insiden kepada satu bencana yang trajek di tempat kerja kerana tindakan yang
diambil sudah terlewat dan bencana yang menimpa sukar dikawal atau lebih mahal
untuk dikawal.
e.Meremehkan insiden nyaris: Insiden nyaris yang berlaku di tempat kerja dianggap
remeh dan tidak perlu diambil kira. Mereka melakukan kesilapan yang besar dengan
membuat andaian bahawa insiden nyaris tidak akan menjadi kemalangan yang tragis.
f.Tidak memahami apa sebenarnya keselamatan: Bagi sebilangan majikan dan juga
pekerja, keselamatan adalah sesuatu yang tidak mutlak dan risiko sifar tidak
wujud. Ini bermakna setiap pekerjaan mempunyai risikonya.

Melihat kepada senarai kelemahan di dalam sifat dan sikap manusia ini, kita dapat simpulkan bahawa untuk mencegah berlakunya kemalangan perlu ada anjakan paradigma di dalam sifat dan sikap manusia itu. Sifat dan sikap negatif dan reaktif yang dahulunya menjadi sesuatu yang lumrah, hakikatnya sekarang hendaklah diubah menjadi budaya yang positif dan proaktif. Daripada sifat dan sikap yang positif dan proaktif akan lahirlah budaya kerja selamat yang bukan digerak dan dipandu oleh desakan pihak luar tetapi berpegang lebih kepada prinsip tanggungjawab dan ingin mengatur diri sendiri.


TAKRIF KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
Keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah suatu keadaan di mana seseorang pekerja memerlukan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk dirinya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.

SEJARAH PERKEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Kod Hamurabi
Sejarah pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan boleh dijejak seawal tahun 2500 sebelum masihi di Babylon, melalui kod Hammurabi. Hammurabi ialah seorang raja yang telah memerintah negerinya berpandukan kod undang-undang. Kod undang-undang ini dipahat pada sebuah monumen batu hitam, lebih kurang 2.4 meter tinggi dan dipamerkan untuk tatapan rakyatnya. Antara yang berkaitan dengan pengaturan keselamatan pekerjaan ialah kod ini mentapkan agar pencegahan kemalangan dilakukan melalui pembalasan berupa denda. Kawalan yang dicadangkan oleh kod ini dipanggil ‘pembalasan’. Sesiapa yang didapati cuai dan kecucaiannya mengakibatkan kematian maka mereka akan menerima balasan yang setimpal dan jika mengakibatkan kerugian maka dikehendaki menggantikan kerugian tersebut.

"Kod Hamurabi mengatur organisasi masyarakat berpandukan kod undang-undang yang
dipamer dan dimaklumkan kepada semua rakyat untuk dipatuhi. Kod menekankan hukuman
bagi kesalahan"Revolusi Industri dan Perkembangan Legiftatif Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di United Kingdom .

Undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan di United Kingdom mempunyai sejarah bermula sejak Revolusi Industri dalam kurun ke-19 yang membawa suasana kerja yang berbeza di mana pekerja lebih kerap bekerja dengan mesin berbanding dengan menggunakan peralatan tangan atau binatang. Misalnya, jika pekerja mengetahui kecacatan di dalam sistem kerja dan gagal mengambil kira mengenainya, sekiranya berlaku kemalangan maka mahkamah boleh meletakkan tuduhan kecuaian ke atas pekerja bukan majikan.

Pada tahun 1833, Akta Kilang diwartakan dengan tujuan untuk menghadkan masa kerja pekerja yang berumur di bawah 18 tahun kepada 10 jam. Ini diikuti pada tahun 1844 dengan Akta Kilang membuat peruntukan undang-undang untuk mengawal suasana kerja di mana buruh kanak-kanak digunakan dan memagar mesin yang membahayakannya.

Pada tahun 1972, sebuah jawatankuasa yang diketuai Lord Roben mendapati beberapa kelemahan yang melibatkan undang-undang sedia ada dan bilangan kemalangan pekerjaan yang tidak berkurangan. Jawatankuasa tersebut melaporkan bahawa ;
*Punca utama mengapa kemalangan berlaku adalah kerana sikap tidak peduli,
*Undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah terlalu banyak, sukar
difahami dan tidak memuaskan
*Undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang ada, kurang menekankan aspek
sikap, kemampuan dan pencapaian seseorang dan kecekapan sistem organisasi yang
mereka bekerja.

Pada tahun 1974, Akta 1961 telah diatasi oleh Akta Kesihatan dan Keselamatan di tempat kerja atau ‘ Health And Safety At Work Act ’, 1974 (HASAWA 1974). Pentadbiran HASAWA, 1974, dan segala perundangan yang dibuat di bawahnya adalah menjadi tanggungjawab sebuah badan berkanun yang dipanggil Suruhanjaya Kesihatan dan Keselamatan(Health and Safety Commission, HSC) . Kesimpulanya penguatkuasaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di United Kingdom telah berubah daripada urusan berbagai pihak penguatkuasa kepada yang diselaraskan oleh Suruhanjaya Kesihatan dan Keselamatan.Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Malaysia
Peranan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia telah bermula sejak 120 tahun yang lalu iaitu pada akhir abad ke-19. Bermula dengan keselamatan dandang dan kemudiannya ke atas keselamatan jentera, ini diikuti dengan keselamatan industri, keselamatan dan kesihatan industri dan akhir sekali meliputi aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang meliputi semua bidang pekerjaan. Sejarah perkembangan keselamatan dan kesihatan di Malaysia boleh dijelaskan dalam LIMA era iaitu:
i) Era keselamatan dandang – sebelum 1914
ii) Era keselamatan jentera – 1914 hingga1962
iii)Era keselamatan industri – 1953 hingga 1967
iv) Era keselamatan dan keselamatan industri – 1970 hingga 1994
v) Era keselamatan dan kesihatan pekerjaan – selepas 1994Era keselamatan Dandang – sebelum 1914

Tugas utama keselamatan pekerjaan yang mula-mula dilaksanakan di Malaysia ialah pada tahun 1878, di mana En William Givan telah dilantik sebagai Pemeriksa Jentera. Beliau bertugas untuk memeriksa keselamatan dandang stim yang ketika itu kebanyakanya digunakan di lombong-lombong bijih timah. Pada sekitar tahun 1890an, kerajaan Negeri Perak telah melaksanakan sistem pemeriksaan oleh orang perseorangan, di mana ia mempunyai kelayakan dalam bidang dandang stim diberi lesen perlantikan sebagai ‘boiler surveyor’ . Pada tahun 1892 dalam terdapat 83 dandang di Negeri Perak. Kesemua dandang digunakan di lombong bijih timah melainkan 6 unit yang digunakan di kilang gula.

Enakmen-enakmen dandang stim pada ketika ini bersifat kenegerian yang mana keempat-empat negeri di bawah Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan) mempunyai perundangan dandangnya tersendiri. Perundangan dandang yang pertama adalah dipercayai di Negeri Selangor iaitu ‘Boiler Enacment’ 1892. manakala di Perak perundangan dandang stim yang pertama berkuatkuasa pada tahun 1903. Pada tahun 1908 barulah kesemua Negeri-negeri Melayu Bersekutu mempunyai perundangan dandang mereka masing-masing dan kesemua pemeriksa pada ketika itu dikenali sebagai ‘Inspector of Boiler’.Era keselamatan Jentera – 1914 hingga 1952

Pada 1 Januari 1914 enekmen-enekmen dandang stim dimansuhkan dan digantikan dengan ‘Machinery Enactment’. Berkuatkuasanya enekmen ini, pemeriksa tidak hanya membuat pemeriksaan dandang stim sahaja tetapi juga ke atas jentera-jentera lain termasuklah enjin pembakaran dalam, turbin air dan pemasangan ‘auxiliary’ yang bersangkutan. Pada masa yang sama jawatan ‘Inspector of Boiler’ juga dimansuhkan dan digantikan dengan
‘Inspector of Machinery and Assistant Inspector of Machinery.’

Pada tahun 1932, ‘Machinery Enactment’ pada 1913 telah dimansuhkan dan digantikan dengan ‘Machinery Enactment’ pada 1932. Pemeriksaan dan pendaftaran serta pemeriksaan pemasangan telah dikuatkuasakan. Ketika itu pemeriksa-pemeriksa jentera adalah di bawah pentadbiran Jabatan Galian iaitu di bawah cawangan kejenteraan. Ini kerana pada ketika itu jentera-jentera kebanyakkan tertumpu di sektor perlombongan menjadi perusahaan utama pada ketika itu.Era Keselamatan Industri – 1953 hingga 1967

Cawangan Kejenteraan berada di bawah Jabatan Galian sehingga 1962, cawangan Kejenteraan telah dipisahkan dari Jabatan Galian dan ditukar nama kepada Jabatan Kejenteraan. Ini kerana kebanyakkan pemeriksaan telah berkembang luar daripada industri perlombongan. Pada 1953, semua enekmen kejenteraan yang digunakan di negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Tidak Bersekutu serta negeri-negeri Selat telah dimansuhkan dan digantikan dengan ordinan 1953. Berkuatkuasa ordinan ini, peranan pemeriksa tidak tertumpu kepada dandang atau keselamatan jentera tetapi meliputi keselamatan pekerja kilang-kilang di mana jentera digunakan. Peruntukan utama ordinan tersebut adalah seperti berikut:
a)Hendaklah ditubuhkan suatu Lembaga Pemeriksa dengan kuasa-kuasa mengendalikan
pemeriksaan dan kelulusan sijil-sijil perakuan kebolehan.
b)Peraturan-peraturan perlu dibuat
c)Jentera-jentera tidak boleh dijalankan tanpa sijil perakuan kelayakan
d)Jentera-jentera perlu diperiksa dari masa ke semasa
e)Kebenaran daripada pemeriksa hendaklah dilakukan sebelum jentera diperlesenkan dan
diubah
f)Semua kemalangan kepada orang atau harta benda bersangkut paut dengan jentera
hendaklah dilaporkan dan disiasat
g)Tidak sesiapapun boleh membuat kelakuan yang boleh mengakibatkan kecederaan kepada
orang lain
h)Jentera-jentera yang tidak mematuhi peraturan tidak dibenarkan dijual atau
dipinjamkan atau disewakan
i)Pemeriksa diberi kuasa-kuasa untuk memasuki tempat-tempat dan memberhentikan
jentera-jentera yang tidak selamat.Era Keselamatan Industri – 1970 hingga 1994

Pada tahun 1967, Akta Kilang dan Jentera telah diluluskan oleh Parlimen. Pada tahun 1970 Akta Kilang dan Jentera serta lapan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya dikuatkuasakan. Dengan berkuatkuasanya Akta ini, Ordinan Kejenteraan 1953 telah dimansuhkan dan nama Jabatan pula ditukar kepada Jabatan Kilang dan Jentera. Pemeriksa-pemeriksa yang menguatkuasakan akta tersebut bergelar Pemeriksa Kilang dan Jentera. Akta ini digubal untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada Ordinan Kejenteraan 1953, iaitu dari segi skop liputan ke atas pekerja, di mana para pekerja di tempat kerja yang tiada penggunaan jentera telah juga dilindungi. Peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan kesihatan industri telah diperlengkapkan.

Secara umumnya, Akta ini telah digubal untuk memperuntuknan piawaian minimum bagi keselamatan, kesihatan dan kebajikan di tempat kerja yang mempunyai 5 orang pekerja atau lebih dan di semua premis di mana jentera digunakan, termasuklah di kilang-kilang, tapak-tapak kerja binaan bangunan dan kerja binaan kejuruteraan. Akta ini cuma berkuatkuasa di Semenanjung Malaysia sehinggalah pada tahun 1980 apabila pemakaiannya diperluaskan ke Sabah dan Sarawak. Sehinggalah pada tahun 1968, Ketua-ketua pemeriksa adalah terdiri daripada rakyat British berbangsa Inggeris. Pada tahun 1968 jawatan Pemeriksa di Jabatan Kejenteraan telah sepenuhnya diisi oleh anak tempatan. Tahun 1968 juga menyaksikan penubuhan seorang Pegawai Perubatan dan Pengawasan unit ini telah dipertanggungjawabkan kepada Jabatan Kejenteraan. Unit tersebut tidak kekal lama di bawah Kementerian Buruh dan telah diletakkan di bawah pentadbiran Kementerian Kesihatan pada tahun 1971.

Era ini juga menyaksikan perwujudan beberapa aktiviti serta bahagian yang penting seperti tertubuhnya Bahagian Pencegahan Pencemaran pada tahun 1971, penubuhan Unit Industri Hygiene pada tahun 1975 dan penaikan tarafnya kepada Bahagian Industri Hyiegene pada tahun 1980; permulaan aktiviti keselamatan petroleum dengan tertubuhnya Bahagian Keselamatan Petroleum pada tahun 1985, bermulanya aktiviti pemeriksaan khas bagi mencegah kemalangan besar industri, aktiviti latihan keselamatan dan kesihatan industri pada tahun 1987 dengan bantuan kepakaran daripada Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO); penubuhan Pusat Kebangsaan bagi Maklumat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (C.I.S.) pada tahun 1988 dan penubuhan Bahagian ‘Major Hazards’ pada tahun 1991. Akta Petroluem telah dikuatkuasa pada tahun 1984 dan penguatkuasaannya dibuat oleh beberapa agensi kerajaan. Jabatan Kilang dan Jentera menguatkuasakan peruntukan-peruntukan akta yang bersangkutan dengan penghantaran pertoluem melalui talian paip, pengagihan dan penyimpanan petroleum serta peralatan perkakasan yang berkaitan. Peraturan-peraturan 1985 telah dikuatkuasakan sepenuhnya oleh Jabatan ini. Dengan tanggungjawab baru ini pemeriksa-pemeriksa kilang dan jentera telah juga diwartakan sebagai Pemeriksa Petroluem.

Cadangan untuk mengadakan sebuah Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara telah dikemukakan oleh Jabatan Kilang dan Jentera kepada Majlis Penasihat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan pada tahun 1985. Kabinet telah meluluskan penubuhan institut ini pada tahun 1991 dan pelancarannya telah dibuat oleh Y.B. Menteri Sumber Manusia pada bulan Disember 1992. Institut ini adalah sebuah syarikat di bawah tanggungan kerajaan dan penubuhannya bermatlamat untuk menjalankan aktiviti-akitiviti latihan, pengumpulan dan penyebaran maklumat, kajian dan pembangunan dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan.Era Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan- selepas 1994

Perundangan baru keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan diperbuat pada tahun 1994. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) telah mendapat kelulusan parlimen pada tahun 1993 dan diwartakan pada Februari 1994. Perundangan ini diperbuat kerana memandangkan Akta Kilang dan Jentera 1967 hanya meliputi keselamatan dan kesihatan pekerjaan sektor perkilangan, perlombongan dan pengkuarian dan pembinaan yang mana keselamatan dan kesihatan pekerja di sektor industri-industri lain tidak diliputi. Pekerja-pekerja yang terlibat di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 hanyalah 24% daripada jumlah tenaga kerja manakala Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 merangkumi sejumlah 90% daripada tenaga kerja dan hanya pengecualian pekerjaan atas kapal dan angkatan tentera.

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ini bertujuan untuk memupuk dan menggalakkan kesedaran keselamatan dan kesihatan dikalangan pekerja dan juga mewjudkan organisasi dan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan yang berkesan. Ini dilaksanakan di bawah skim-skim pengaturan kendiri yang disesuaikan dengan industri atau organisasi yang berkaitan. Peruntukan Akta Keselamatan dan Keselamatan Pekerjaan 1994 ini melengkapi peruntukan undang-undang sedia ada dan sekiranya terdapat sebarang percanggahan, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 akan mengatasinya.

Akta ini mendefinisikan kewajipan-kewajipan am majikan, pengilang, pekerja, pekerja sendiri, perekabentuk, pengimport dan pembekal. Prinsip-prinsip utama yang diambil sebagai asas dalam penggubalan akta ini adalah seperti berikut:

Pertama - ‘Self regulation’ atau pengaturan kendiri yang bertujuan menangani perkra-perkara berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, pihak majikan perlu membangunkan satu sistem pengurusan yang baik dan kemas bermula dengan mengadakan satu polisi keselamatan dan kesihatan untuk pekerja-pekerjanya. Pihak majikan mengadakan satu perkiraan yang baik untuk dilaksanakan.

Kedua – Perundingan iaitu pihak majikan, pekerja dan kerajaan perlu berunding untuk menyelesaikan isu-isu dan masalah-masalah berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat-tempat kerja.

Ketiga – Kerjasama iaitu pihak majikan dan pihak pekerja perlu bekerjasama untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan mutu keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja.

Dengan Akta Keselamatan mulai April 1994 Jabatan Kilang dan Jentera dikenali sebagai Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dan pemeriksa dikenali sebagai Pegawai Keselamatan dan Keselamatan Pekerjaan. Di bawah Akta ini sektor-sektor industri yang terlibat adalah seperti berikut:
a)Pengilangan
b)Perlombongan dan penguraian
c)Pembinaan
d)Pertanian, Perhutanan dan perikanan
e)Kemudahan gas, elektrik, air dan perkhidmatan kebersihan
f)Pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi
g)Perdagangan borong dan runcit
h)Hotel dan restoran
i)Kewangan, insuran, harta dan perkhidmatan perniagaan
j)Perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun.


Misi utama Jabatan adalah untuk mewujudkan budaya kerja yang selamat dan sihat dikalangan semua majikan dan pekerja supaya keselamatan, kesihatan dan kebajikan mereka dan orang lain yang terdedah risiko keselamatan pekerjaan yang berpunca daripada aktiviti orang bekerja adalah terpelihara.

Senarai contoh beberapa Akta dan Peraturan yang ditunjukkan di dalam jadual 1.0 yang telah diwartakan oleh kerajaan Malaysia untuk mengurus dan mengawal penggunaan bahan berhazard dan pekerjaan yang berkaitan dengannya dan pekerjaan yang telah dikenalpasti sebagai merbahaya kepada keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Jadual 1.1 Contoh akta dan peraturan


"Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 514, 1994 (AKTA 514) diwartakan untuk
menyatu dan menseragamkan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di
Malaysia. AKTA 514 mengatasi tetapi tidak bercanggah dengan mana-mana akta dan
peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan"Rajah 1.0 Sejarah perkembangan pengurusan keselamatan dan kesihatan di Malaysia

2 comments:

fazlin Hasaban said...

thumbs up

zarif said...

good reading. izinkan saya jadikan rujukan

Post a Comment