KEPERLUAN UNDANG -UNDANG

JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Satu lagi pertambahan kepada peruntukan yang terkandung di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 514 , 1994 (AKKP, 1994) ialah mengenai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terdapatnya peruntukan penubuhan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Peruntukan ini dinyatakan di dalam seksyen 30 dan 31 akkp, 1994. Seksyen ini jelas mewajibkan majikan di suatu tempat kerja yang mempunyai 40 orang pekerja atau lebih atau jika di arah oleh Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan untuk menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerjanya yang dianggotai oleh wakil pengurusan dan wakil pekerja.


OBJEKTIF PENUBUHAN JKK
*mematuhi kehendak undang-undang , Seksyen 30 dan 31 di bawah Akta Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan 1994.
*Membolehkan pihak pengurusan dan pekerja menilai dan mengambil tindakan ke atas
masalah keselamatan dan kesihatan yang wujud
*Memberikan kesedaran kepada pekerja-pekerja tentang pentingnya mematuhi polisi
keselamatan dan kesihatan
*Menyalurkan pengetahuan dan pelajaran serta meningkatkan motivasi pekerja
*Sebagai alat komunikasi berhubung bahaya atau risiko di tempat kerja serta langkah
pencegahan.

KEPENTINGAN PENUBUHAN JKK
Sekurang-kurangnya ada dua sebab utama mengapa JKK penting ditubuhkan. Sebab tersebut ialah adanya keperluan undang-undang dan bagi mengujudkan usahasama di antara majikan dan pekerja.


Keperluan Undang-undang
Akta 514, Seksyen 30 dan 31 dengan jelas mewajibkan penubuhan JKK jika terdapat 40 orang atau lebih di ambil bekerja di sesebuah tempat kerja atau di arah oleh Ketua Pengarah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Berkembang dengan seksyen ini, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan ) Peraturan-peraturan JKK, 1996 atau Peraturan JKK, 1996), telah dibuat oleh Menteri untuk menjelaskan dengan terperinci penubuhan dan fungsi Jawatankuasa ini.

Objektif utama peruntukan undang-undang ini adalah untuk menggalakkan usahasama di antara majikan dan pekerja bagi menangani isu yang mempunyai kepentingan bersama selain memastikan pematuhan kehendak-kehendak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 oleh pihak pengurusan dan pekerja.


Mengujudkan Usahasama Majikan-Pekerja
Keselamatan dan kesihatan pekerjaan bukan menjadi tanggungjawab seseorang tetapi tanggungjawab semua. Untuk memastikan satu usahasama formal dan rasmi berlangsung di antara majikan, pihak pengurusan dan pekerja di peringkat tertinggi organisasi , maka keperluan ini telah diperuntukkan di dalam undang-undang. Walaupun diperingkat awal, peruntukan di dalam adalah diharapkan arahan yang disertai dengan panduan bekerjasama ini akhirnya akan membuahkan usahasama rela di antara majikan dan pekerja.


TUGAS-TUGAS JKK
*membincangkan perihal dan sebab musabab sesuatu kemalangan serta penyakit pekerjaan
*mengemukakan cadangan serta syor bagi mencegah atau menghindarkan berulangnya
kejadian yang serupa/sama.
*Membuat pemeriksaan di tempat kerja serta peralatan
*Menjalankan kajian statistik kemalangan, syor bagi mempertingkatkan tahap
keselamatan dan menilai keberkesanan langkah-langkah kawalan
*Menjalinkan hubungan serta kerjasama yang lebih erat dengan pekerja di dalam
pencegahan kemalangan
*Memupuk minat pekerja-pekerja di dalam perkara-perka yang bersangkutan keselamatan
dan kesihatan pekerjaan
*Menyertai majikan di dalam merangka sistem kerja selamat
*Mengikut perkembangan keselamatan dan kesihatan semasa serta menyebarkannya
dikalangan pekerja-pekerja
*Menilai keperluan pertolongan cemas, pekhidmatan kesihatan, pencegahan kebakaran
serta kemalangan
*Menasihati pihak pengurusan berkaitan perihal keselamatan dan kesihatan
*Bertindak sebagai alat komunikasi bagi organisasi tentang isu-isu keselamatan dan
kesihatan
*Membantu majikan di dalam penyelesaian masalah keselamatan dan kesihatan

"Peraturan 1996, peraturan 3(2) mewajibkan penyusunan semua JKK yang ditubuhkan
sebelum ia dikuatkuasakan mengikut keperluan Peraturan JKK, 1996 ini"


KEANGGOTAAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
JKK yang tubuhkan oleh majikan dengan tujuan mengujudkan usahasama kerja di antara majikan dengan pekerjanya daripada pelbagai peringkat pekerjaan. Keanggotaan JKK ini hendaklah melambangkan sumbangan bersama daripada kedua-dua belah pihak. Sebuah JKK hendaklah terdiri daripada:
a)seorang pengerusi
b)seorang setiausaha
c)wakil pihak majikan
d)wakil pekerja.


Rajah 3.1 organisasi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan yang diperuntukkan dalam Peraturan JKK, 1996


KEPENTINGAN JAWATANKUASA
*boleh melibatkan berbagai golongan pegawai/pekerja dalam pencegahan kemalangan
*boleh menganalisa kemalangan dan status tempat kerja serta merangka polisi
*senantiasa berada di tempat kerja yang terdedah kepada berbagai bahaya pekerjaan
*dapat merangka kesedaran pekerja-pekerja tentang tentang pentingnya keselamatan dan
kesihatan diri.


"JKK berfungsi sebagai perunding dan penasihat bagi pekerja, platform bagi pekerja
membuat pengaduan dan penghubung kepada pihak kerajaan jika terdapat perkara yang
tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan oleh majikan"


PERHUBUNGAN TUGAS-TUGAS DENGAN FAKTOR MASA
Terdapat tugas dengan faktor masa yang mesti dilakukan oleh JKK. Sebahagian tugas-tugas ini merupakan tempoh masa yang terlibat adalah sama dan kadangkala berkaitan dengan tugas lain. Perhubungan tugas-tugas dan faktor masa yang sama perlu diambil perhatian oleh Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan dan majikan.

Jika pada bila-bila masa majikan tidak mampu melaksanakan cadangan JKK dan alasan yang diberikan oleh majikan tidak boleh diterima oleh jawatankuasa, maka perkara ini boleh dirujuk kepada Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan untuk menyelesaikannya.

Bagi organisasi yang merasakan ia memerlukan jawatankuasa kecil untuk membantu JKK induk, peraturan 20, Peraturan JKK 1996, ada menyediakan peruntukkan berbuat demkian. Peraturan ini sangat berguna di tempat kerja yang besar, berisiko tinggi dan mempunyai ramai pekerja.


MESYUARAT JKK
Kejayaan sesebuah jawatankuasa memenuhi fungsinya, antara lain bergantung kepada kecekapan perjalanan mesyuaratnya. Ini kerana di dalam mesyuaratlah segala perbincangan, perancangan dan keputusan dibuat mengenai sesuatu isu yang dibangkitkan. Kecekapan mesyuarat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:
*Terma rujukan fungsi jawatankuasa
*Kefahaman anggota terhadap peranan mereka di dalam jawatankuasa
*Etika prosedur mesyuarat
*Iltizam pengerusi dan ahlinya melaksanakan segala keputusan mesyuarat

Bahagian IV, Peraturan JKK, 1996 telah menetapkan beberapa syarat berkaitan dengan perjalanan mesyuarat JKK. Antaranya:

a)Kekerapan mesyuarat
*JKK mesti mengadakan mesyuarat tidak kurang daripada tiga bulan sekali
*Mesyuarat yang dilakukan secara berkala hendaklah memastikan diminitkan di dalam
mesyuarat sebelumnya dapat dilaksanakan dengan segera

b)Kemudahan bermesyurat
*Kemudahan tempat yang sesuai yang wajib disediakan oleh majikan.

c)Mesyuarat sulung
*Mesyuarat ini hendaklah dipanggil oleh majikan
*Mesyuarat berikutnya boleh dipengerusikan oleh pengurus yang diberikuasa oleh
majikan

d)Korum
*Mesyuarat terbentuk apabila pengerusi, setiausaha dan tidak kurang dari satu
perdua baki anggota hadir di dalam mesyuarat.
*Mewajibkan kehadiran setiausaha pada setiap kali mesyuarat dan kehadirannya
sebagai syarat untuk mencukupkan korum.

e)Kehadiran bukan angggota
*JKK boleh menjemput bukan anggota JKK hadir di dalam mesyuarat jika mereka dapat
membantu tujuan mesyuarat.

f)Agenda yang dibincangkan
*Perbincangan di dalam mesyuarat mestilah dihadkan kepada perkara yang berkaitan
dengan keselamatan dan kesihatan tempat kerja sahaja

g)Minit mesyuarat
*Mesti diberikan kepada setiap anggota JKK dalam masa dua minggu selepas mesyuarat
berlangsung.


LATIHAN ANGGOTA JKK
Anggota JKK melakukan dua tugas utama:
*Menjalankan mesyuarat
*Melaksanakan keputusan mesyuarat (seperti peyiasatan kemalangan dan pemeriksaan)


Program Latihan keselamatan dan kesihatan perlu diberikan kepada setiap anggota JKK termasuklah pengerusinya sekali. Adalah lebih baik jika setiap anggota JKK dapat mengikuti sekurang-kurangnya satu latihan khas bersama-sama. Di dalam kursus ini mereka boleh didedahkan kepda subjek-subjek seperti:
*Akta dan Peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan
*Penubuhan dan fungsi JKK
*Pembentukan dasar am keselamatan dan kesihatan pekerjaan, organisasi dan
perkiraanya
*Pengurusan risiko
*Perancangan, penyediaan dan perlaksanaan sistem kerja selamat
*Penyiasatan kemalangan dan menyediakan laporan
*Pemantauan keselamatan dan kesihatan pekerjaan
*Pengukuran pencapaianCIRI-CIRI JKK YANG CEKAP DAN BERKESAN
Sebuah JKK yang cekap dan berkesan sekurang-kurangnya mesti mempunyai ciri-ciri berikut:
*JKK dipengerusikan oleh seorang pengerusi yang diberi kuasa dan mampu menunjukkan
keikhlasan di dalam menggalakkan semua anggotanya melibatkan diri secara aktif dan
proaktif
*JKK dianggotai oleh mereka yang terbaik, komited dan mempunyai daya sumber di dalam
usaha mengujudkan budaya kerja selamat dan sihat
*Anggota JKK memahami fungsi mereka
*JKK mempunyai sokongan dan kepercayaan semua pihak yang diwakilinya
*Mesyuarat hanya membincangkan isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan sahaja
*Anggota JKK memberikan sepenuh iltizam terhadap tugas dan tanggungjawab mereka
sebagai satu pasukan
*JKK mempunyai cukup dan berbagai idea serta aktiviti berkaitan keselamatan dan
kesihatan untuk dilaksanakan
*Semua keputusan mesyuarat dilaksanakan secepat mungkin
*Keputusan mesyuarat dimaklumkan kepada semua pekerja dan mendapat perakuan mereka.


AGENSI-AGENSI TERLIBAT DI DALAM PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI MALAYSIA

a)Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Jabatan ini merupakan sebuah jabatan di bawah Kementrian Sumber Manusia. Jabatan
ini bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang
orang yang sedang bekerja dan melindungi orang-orang lain daripada bahaya-bahaya
keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan pelbagai sektor
iaitu:
*Pengilangan
*Perlombongan dan pengkuarian
*Pembinaan
*Hotel dan restoran
*Pertanian, perhutanan dan perikanan
*Pengangkutan , penyimpanan dan komunikasi
*Perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun
*Kemudahan gas, elektrik, air dan perkhidmatan kebersihan
*Kewangan, insuran, hartanah dan perkhidmatan perniagaan


Objektif utama jabatan ini ialah:
*untuk menggubal dan mengkaji dari masa ke semasa melalui proses tripatisme dasar,
undang-undang, tata amalan dan garis panduan berkaitan dengan keselamatan,
kesihatan dan kebajikan sebagai asas dalam memastikan keselamatan dan kesihatan
semasa bekerja
*untuk memastikan melalui kegiatan penguatkuasaan dan galakan bahawa majikan, orang
bekerja sendiri, perekabentuk, pembekal, pengimport dan pekerja sentiasa
mengamalkan budaya kerja selamat dan sihat dan sentiasa mematuhi kehendak-kehendak
undang-undang, tata amalan dan garis panduan yang sedia ada
*untuk membantu dan memberi khidmat kepakaran dalam kegiatan galakan, latihan,
penyebaran maklumat dan penyelidikan yang dikendalikan oleh agensi kerajaan dan
bukan kerajaan, institusi pengajian tinggi, persatuan-persatuan majikan, pekerja
dan profesional dalam usaha untuk meningkatkan lagi taraf keselamatan, kesihatan
dan kebajikan pekerjaan


Dasar jabatan ini ialah:
*untuk menyedia dan menyenggara suatu tempat dan sistem yang selamat dan sihat
*untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat, arahan, latihan
dan penyeliaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa
risiko kepada kesihatan
*untuk menyiasat semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya dan
mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak
berulang lagi
*untuk memenuhi kehendak-kehendak perundangan mengenai keselamatan dan kesihatan
seperti yang ditetapkan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994,
peraturan-peraturannya dan tata amalan yang diluluskan
*untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja
*untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu


b)Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) telah ditubuhkan sebagai Jabatan Kerajaan pada 1 Januari 1971 bagi menguatkuasakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja, 1969 dan kemudian menjadi sebuah badan berkanun mulai 1 Julai 1985. PERKESO mentadbirkan skim keselamatan social yang memberi perlindungan kepada para pekerja terhadap beberapa kejadian luar jangka seperti bencana pekerjaan termasuk kemalangan semasa perjalanan, keilatan dan kematian.
Objektif utama skim keselamatan social adalah untuk menjamin pembayaran faedah kepada pekerja dan tanggungannya apabila berlaku kejadian luar jangka kepada pekerja itu. Perkhidmatan rawatan perubatan, pemulihan jasmani dan vokasional juga disediakan disamping mengambil langkah mencegah kejadian kemalangan dan meningkatkan keselamatan pekerjaan. Kemudahan pemulihan bertujuan untuk membolehkan pekerja terbencana kembali bertugas secepat mungkin.

Misi Perkeso adalah komited untuk memastikan keselamatan social dan ekonomi kepada semua rakyat Malaysia yang bekerja serta tanggungan mereka menerusi :
*Prinsip Insuran Keselamatan Sosial
*Menyediakan perkhidmatan yang cepat, berkualiti serta cekap dan pada kos yang
paling ekonomik dengan menggunakan teknologi canggih serta pembangunan sumber
manusia.
*Mengkaji sturktur faedah yang disediakan dari semasa ke semasa berdasarkan kepada
kemampuan kewangan dan cara serta system pemberian faedah.
*Seboleh-bolehnya tanpa memerlukan kadar caruman dinaikkan tetapi sebaliknya usaha
usaha diambil untuk memelihara serta meneguhkan lagi kumpulan wanga PERKESO melalui
pengurusan kewangan dan pelaburan yang baik
*Memupuk serta menggalakan kesihatan serta keselamatan pekerjaan dikalangan yang
pekerja/majikan


c)Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan atau ‘ Construction Industry Development Board (CIDB) ditubuhkan oleh kerajaan melalui persetujuan di dalam Parlimen Negara pada tahun 1994 secara rasminya. Walaubagaimanapun perlaksanaannya telah bermula sejak tahun 1987 berikutan pembangunan Negara yang pesat menjelang tahun 2020. Kerajaan menubuhkan satu badan bagi menyelia dan mengawal isu dan kesan yang berlaku di dalam industri pembinaan. Perkara yang menjadi perhatian oleh CIDB di dalam industri pembinaan adalah:
*Kekurangan tenaga kerja/buruh/pakar
*Permasalahan sumber dan pembekalan bahan
*Produktiviti yang rendah
*Peningkatan kadar kemalangan di tapak bina
*Kelemahan pengurusan dan perlaksanaan projek
*Kekurangan maklumat penting dan data di dalam projek pembinaan


Objektif utama badan ini ditubuhkan adalah untuk membangunkan industri pembinaan Negara menjadi sektor ekonomi bertaraf antarabangsa yang mempunyai kualiti produk dan perlaksanaan kerja pembinaan yang berkualiti tinggi dan nilai untuk sumber kewangan selaras dengan kehendak Negara.

Fungsi utama badan ini seperti terkandung di dalam akta perenggan 4(1) yang mengandungi:
*Ke arah menggalakkan dan membangunkan industri pembinaan Negara ke arah
keberkesanan perlaksanaannya
*Sebagai penghubung antara kerajaan pusat dan kerajaan Negara di dalam memajukan
industri pembinaan
*Menggalakkan kualiti insuran dalam industri pembinaan
*Memberi kredit dan kontraktor berdaftar dan membatalkan penyertaan serta sebarang
pendaftaran kontraktor baru.
*Memberi latihan dan kemahiran kepada pekerja pembinaan dan penyelia pembinaan.
*Menentukan piawai dan kualiti pembinaan dan bahan
*Sebagai perunding dan pembimbing di dalam memberi khidmat di dalam industri
pembinaan


Klik laman ini untuk maklumat lanjut:

JKKP – http://www.dosh.gov.my/mengenai/
CIDB – http://www.cidb.gov.my/
PERKESO – http://www.perkeso.gov.my/melayu
NIOSH – http://www.niosh.com.my/


d)Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH)
Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara atau ‘National Institute Of Occupational Safety and Health’ (NIOSH) ditubuhkan pada 1 Disember 1992 di bawah Kementrian Sumber Manusia sebagai kumpulan dari pelbagai pihak bagi menjaga keselematan dan kesihatan pekerja dan di tempat kerja. NIOSH bermula sebagai sebuah syarikat di bawah syarikat berdaftar pada tahun 1965. Kini ia merupakan badan organisasi di bawah kerajaan dan menjadi sektor penting bagi melaksanakan peranannya terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia.


Tujuan dan objektif penubuhanya adalah untuk memberi khidmat di dalam latihan, sumber maklumat dan pusat penyelidikan dalam pelbagai bentuk keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Institut ini juga membantu pihak industri bagi membantu perlaksanaan dan penyelesaian permasalahan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Objektif utama institut ini diwujudkan oleh kerajaan adalah:
*menjadi perancang dan penggubal utama dalam aspek keselamatan dan kesihatan
pekerjaan selain menyusun kurikulum dan latihan bagi pekerja, syarikat, dan mana
mana pihak yang ingin melaksanakan secara langsung atau tidak langsung untuk
keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
*Menjadi pembantu industri, kumpulan dan pihak-pihak dalam menangani permasalahan
berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan
*Membantu pihak-pihak yang terlibat di dalam perlaksanaan keselamatan dan kesihatan
pekerjaan dengan memberi maklumat berkembangan terkini yang berkaitan sama ada
dalam dan luar Negara.
*Menjadi pelaksana di dalam menjalankan kajian dan penyelidikan untuk jangka pendek
dan panjang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di negara


Antara aktiviti-aktiviti yang di laksanakan oleh pihak NIOSH adalah menyusun segala yang berkaitan dengan perlaksanaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dari segi tugas di pejabat, peranan organisasi, latihan dan bimbingan pekerja. Biasanya program yang dilaksanakan sejak dari 1993, latihan yang utama diberikan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah:
*Keselamatan di tapak binaan
*Keselamatan dalam penggunaan bahan
*Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan
*Latihan dan bimbingan berterusan
*Bimbingan Aktiviti perlombongan
*Program perlindungan diri

0 comments:

Post a Comment